Regulamin zajęć w Tao Fitness Klub Kielce

 1. Zajęcia są prowadzone w Tao Fitness Klub Kielce przy ul. Jagiellońskiej 62. Prowadzonym przez TAO Jarząbek Krystian NIP: 9591958520.
  1. Tao Fitness Klub oferuje zajęcia techniczne, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
  2. Tao Fitness Klub realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.
  3. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej http://www.fitnessclubtao.pl/ oraz w recepcji Tao Fitness Klub .
 2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji lub zakupieniu karnetu przez stronę internetową http://www.fitnessclubtao.pl/ , gdzie są zamieszczone dane firmy niezbędne do wykonania przelewu oraz regulamin.
 3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił, nie jest on bowiem osobą do tego uprawnioną.
  1. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.
  2. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą wpłacił.
  3. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
 4. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.
 5. Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i określa ilość wejść oraz konkretne daty korzystania z zajęć.
 6. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Tao Fitness Klub, uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach
  1. Klub zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez facebooka lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji oraz na Facebooku) najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.
  2. Tao Fitness Klub zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy instruktora lub z winy Tao Fitness Klub. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
 7. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie http://www.fitnessclubtao.pl/ jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12/16 wejść lub karnet OPEN. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie
 8. Promocje cenowe są ustalone przez Tao Fitness Klub i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera) i dotyczą zawsze uczestnika, do którego dotarła dedykowana wiadomość. Promocje nie łączą się ze sobą.
 9. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna przy udziale minimum dwóch świadków.
 10. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem
 11. Tao Fitness Klub Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 12. Tao Fitness Klub Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 13. Tao Fitness Klub nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 14. Trener w Tao Fitness Klub prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur, jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 15. Teren Tao Fitness Klub jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Kobiecego Centrum Rozwoju znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Kobiecego Centrum Rozwoju. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usługi Tao Fitness Klub chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego.
 16. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym
  1. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
  2. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta otoczenia opieką i wdrożenia w zasady funkcjonowania placówki, na zasadach indywidualnego przeprowadzenia przez struktury i procedury obowiązujące na terenie klubu/szkoły oraz poświęcenia czasu na indywidualne rozwianie wszelkich wątpliwości. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy nie są zainteresowani korzystaniem z podstawowych usług, a jedynie poznaniem zasad funkcjonowania klubu. Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i produktywność personelu, zajmując się klientem PREMIUM, nie może on poświęcić uwagi na wykonywanie swoich obowiązków . Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł za godzinę), ze względu na mimowolne zajmowanie uwagi pracownika. Informujemy, że skorzystanie z usługi i nieuiszczenie opłaty narusza postanowienia Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku spłaty dług zostanie wystawiony na giełdzie długów, sprawa zostanie powierzona kancelarii windykacyjnej i/lub dane dłużnika zostaną opublikowane w bazie długów, a także powiadomione odpowiednie służby, a czyn ten zakwalifikowany jako kradzież. Informujemy również, iż w przypadku, gdy administracja lub kierownictwo stwierdzi, iż wystąpiły przesłanki ku temu, by ocenić osobę kwalifikującą się pod ofertę PREMIUM jako osobę, która potencjalnie chce naruszyć mir domowy, skorzystać (kwalifikować się pod skorzystanie) z usługi PREMIUM, a w efekcie za nią nie zapłacić, jest zobowiązana do rejestrowania całości zdarzenie, w celach dowodowych i bezpieczeństwa pozostałych klientów lub celach dowodowych na potrzeby ewentualnych roszczeń. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.
 17. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 18. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub boso – w zależności od rodzaju zajęć).
 19. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Tao Fitness Klub. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję, argumentując to bezpieczeństwem pozostałych uczestników zajęć.
 20. Osoba nie wykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Kobiecego Centrum Rozwoju.
 21. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 22. Uczęszczanie na zajęcia w Tao Fitness Klub jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Tao Fitness Klub. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 1. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
 2. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Tao Fitness Klub (głównie podczas wydarzeń sportowych, turniejów, warsztatów, zajęć specjalnych) zarówno w postaci foto jak I video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowanyo tym, że na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Kobiece Centrum Rozwoju usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Tao Fitness Klub. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie wydarzenia/ usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane I tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 1. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Tao Fitness Klub zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 2. Tao Fitness Klub informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki przed takim zdążeniem.
 3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: http://www.fitnessclubtao.pl/
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 5. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.